Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДОГОВОР

за доставка на употребяван автобус Мерцедес Спринтер 616 ЦДИ /22+1 места/ № 01/30.09.2019

 

Договора  може да отворите в PDF формат от тук.

ПРОТОКОЛ

за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на употребяван автобус Мерцедес Спринтер 616 ЦДИ /22+1 места/ за нуждите на Театрално - музикален център Кърджали", обявена чрез публикуване в профила на купувача на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.08.2019 г.

 

Протокола  може да отворите в PDF формат от тук.

ОБЯВЯВА ЗА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

на

Товарен автомобил ,,Мерцедес 814”, с рег. № К5542АВ, Първа регистрация: 24.05.1991г.; Начална цена: 5 120,00 (Словом: пет хиляди сто и двадесет лева).

 

Търгът ще се проведе на 10.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.

Огледа на МПС ще се извършва през периода от дата 21.08.2019 г. до 09.09.2019 г. включително от 09.00 до 11.00 часа на паркинга на ТМЦ Кърджали.

           

            Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 09.09.2019 г.

 

            Телефони за справки: 0361/6-51-44

 

Тръжната документация за търга може да отворите в PDF формат от тук.

 

Заповед № 43/21.08.2019 г. повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на Товарен автомобил "Мерцедес-814", с рег. № К5542АВ

Може да отворите в PDF формат от тук.