Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
    на 2 броя бунгала с начална месечна цена: 70,00 лв. (Словом: седемдесет лева). Стъпката на

наддаване не може да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена.
    Търгът ще се проведе на 30.12.2020 г. от 10.00 часа в сградата на ТМЦ в гр. Кърджали, ул. ”Булаир” № 1.
    Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа.
    Обектът „2 броя Бунгала“ ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на ТМЦ Кърджали.
    Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 29.12.2020 г.

    Телефони за справки: 0361/6-51-44, 0885326610

З А П О В Е Д № 48/19.11.2020 г. за отдаване на 2 броя бунгала

Може да отворите в PDF формат от тук.

ОБЯВЯВА ЗА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС

Автобус Ситроен Джъмпер, с рег. № К1078АХ, Първа регистрация: 21.02.2007 г.; Начална цена: 4 893,00 (Словом: четири хиляди осемстотин деветдесет и три лева). Стъпката на наддаване не може да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена – 490 лева. Повторният търг ще се проведе на 02.11.2020 г. от 10:00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали,        ул. ”Булаир” № 1.
Огледа на МПС ще се извършва през периода от дата 28.09.2020 г. до 29.10.2020 г. включително от 09.00 до 11.00 часа на паркинга на ТМЦ Кърджали.

Срокът за подаване на оферти e всеки работен ден до 12.00 часа на 30.10.2020 г.

Телефони за справки: 0361/6-51-44, 0885326610

З А П О В Е Д № 35/25.09.2020 г. за повторен търг за продажба на Автобус Ситроен Джъмпер

Може да отворите в PDF формат от тук.