Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЯВА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАРКИНГ

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на "Част от паркинга на Театрално-музикален център гр. Кърджали" с начална месечна цена: 560,00 лв. (Словом: петстотин и шестдесет лева). Стъпката на наддаване не може да бъде по-малка от 10% от началната тръжна цена.
Търгът ще се проведе на 11.08.2020 г. от 10.00 часа в сградата на театъра в гр. Кърджали, ул. "Булаир" № 1.
Продажбата на тръжна документация на цена 50 лева и огледа на обекта ще се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа.
Обектът "Част от паркинга на Театрално-музикален център - Кърджали" ще се ползва по предназначение и няма да препятства основната дейност на театъра.
Срокът за подаване на оферти e до 12.00 часа на 10.08.2020 г.

Заповед № 28/03.07.2020 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на "Част от паркинга на Театрално-музикален център гр. Кърджали"

Може да отворите в PDF формат от тук.

ДОГОВОР

за доставка на употребяван автобус Мерцедес Спринтер 616 ЦДИ /22+1 места/ № 01/30.09.2019

 

Договора  може да отворите в PDF формат от тук.

ПРОТОКОЛ

за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на употребяван автобус Мерцедес Спринтер 616 ЦДИ /22+1 места/ за нуждите на Театрално - музикален център Кърджали", обявена чрез публикуване в профила на купувача на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.08.2019 г.

 

Протокола  може да отворите в PDF формат от тук.